CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tài sản lớn nhất của Vệ sinh Gia Mỹ là con người, vì vậy Vệ sinh Gia Mỹ luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Vệ sinh Gia Mỹ đầu tư đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần.